پیام دکتر منصور کوهی رستمی- دبیر اجرایی همایش
1398/06/21

همکاران گرامی

همانطور که میدانید، در سالهای اخیر کارکردهای مختلفی برای کتابخانه های عمومی تعریف شده است. کارکردهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و ... نشان دهنده نگاه و انتظارات جدیدی از کتابخانه های عمومی در بستر جامعه است. اگرچه زمانی در نتیجه ظهور تکنولوژی های نوین رویکرد "کتابخانه به عنوان یک مکان" مطرح شده بود امروزه نگرش های نوینی همچون "کتابخانه به عنوان یک پایگاه اجتماعی" کارکردهای متفاوتی را برای کتابخانه های عمومی برجسته کرده است.

کتابخانه های عمومی به عنوان بخشی از بطن جامعه که در نتیجه نیازهای اجتماعی اقشار مختلف شکل گرفته اند همواره در کنار خدمات اطلاعاتی به خدمات اجتماعی نیز مشغول بوده اند اما با توجه به تحولات سریع و شگرف در بافت اجتماعی جوامع امروز، ظهور فناوری های نوین، تفاوت های مشهود بین نسلی و امکان ارائه خدمات اجتماعی متفاوت با توجه به تغییر زاویه دید و انتظارات دولتها، الزام خدمات رسانی هر چه بهتر در عرصه اجتماعی میسر و ضروری گشته است.

این مسیر نو در بستر خدمات رسانی کتابخانه های عمومی در کشور ما نیز چندگاهی است که به برکت تغییر زاویه دید سیاستگذاران با جدیت دنبال میشود. اما طبیعتاً چالش های بدنه کتابخانه های عمومی در خدمات رسانی به اهالی کتاب را، بیش از هر کس، شما تجربه می کنید که این تحول کارکردگرایانه اعلام شده نیز از آن جدا نیست چرا که هرچند جهت گیری این مجموعه عظیم فرهنگی تغییر یافته اما تمامی اجزای آن دچار دگرگونی هماهنگ و متوازن نشده که یکی از علل آن، نبود مبانی علمی و متون پایه و ساز و کارهای دقیق در اجرای این سیاستگذاری کلان و روش های طی این مسیر جدید است.

بر این اساس نهاد کتابخانه های عمومی کشور با همکاری انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی و با تمرکز اجرایی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان در نظر دارند تا «همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی» را در فروردین ماه 1399 در شهر اهواز برگزار نمایند که انتظار می رود یکی از مهم ترین و مؤثرترین بخش های این همایش، راه کارهای علمی و نیز برآمده از تجربه همکاران کتابداری باشد که از یک سو، پای در عرصه عمومی و مطالبات اجتماعی و نیازهای روزانه و روزآمد نسل های مختلف دارند و از سوی دیگر، نگاهی به چهارچوب ها و قوانین سازمانی و اداری و اجرای دستورالعمل ها و حرکت بر مسیرهای گذشته.

بدیهی است بهترین عنصر در این میان برای تشخیص تضادها و تناقض های میان آن هدف عالی با قوانین و مسیرهای فعلی و نیز تبیین چرایی ها و چگونگی ها در طی این دوران گذار، عموم کتابداران هستند که می توانند میان مشاهدات عینی و تجربیات عملی خود با ایده ها و راه کارهای علمی، پلی بسازند و فرصت این همایش را برای انتقال یافته های خویش، مغتنم بشمارند.

از این رو بنده به عنوان دبیر اجرایی این همایش از یکایک شما فرهیختگان به ویژه کتابداران کتابخانه های عمومی دعوت به عمل می آورم تا در این رویداد ملی و حرفه ای شرکت نموده و بر غنای علمی و عملی آن بیفزایید.

با آرزوی توفیق و به امید دیدار شما در روزهای همایش

منصور کوهی رستمی

دبیر اجرایی همایش و مسئول کارگروه همایش های انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران