فرمت نگارش مقالات
1398/06/20

به اطلاع فرهیختگان گرامی میرساند فرمت نگارش مقالات و شیوه نامه استناد دهی در سایت همایش درج گردید. رعایت موارد مندرج در فرمت نگارش مقالات همایش الزامی بوده و به مقالاتی که خارج از چارچوب اعلام شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.