اطلاعیه شماره یک اعلام نتایج: مقالات پذیرش شده جهت ارائه شفاهی
1399/08/15

 اطلاعیه شماره یک اعلام نتایج: مقالات پذیرفته شده جهت ارائه شفاهی

 

با استعانت از پروردگار متعال و سپاسگزاری از پژوهشگران و کتابداران عزیزی که مقالات خود را با اکرام و اهتمام وافر به همایش ارسال داشته اند و به دلیل همه گیری کرونا صبر و شکیبایی پیشه نمودند تا در این گردهمایی علمی مشارکت نمایند؛ بدینوسیله کمیته علمی همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی پس از دو مرحله داوری فشرده با توجه به بررسی های مجدد در کمیته علمی مقالات تأیید شده جهت ارائه شفاهی را اعلام میدارد. از نویسندگان مسئول مقالات انتظار میرود که از نظر صوری و ظاهری در زمینه نگارش چکیده، تایپ و اندازه حروف، دستوراالعمل "فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی" آرایش داده و با توجه به راهنمایی های دبیرخانه همایش به تهیه پاورپوینت برای ارائه در روز همایش اقدام فرمایند. بدیهی است مقالات گزینشی برای ارائه به صورت چاپی و پوستر در اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی میگردد.

مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی به ترتیب نام نویسنده مسئول:

عنوان مقاله

نام نویسندگان

نحوه پذیرش

ارائه الگوي پویای سيستمي برای تأثیرگذاری اجتماعی کتابخانه های عمومی

محمدرضا اسمعیلی گیوی

شفاهی

شناسایی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی و میزان اجرای این کارکردها در کتابخانه های عمومی استان اصفهان

اعظم بیگ­لو و ملیحه سلیمیان ریزی

شفاهی

وضعیت آمادگی کتابخانه‌های عمومی در مواجهه با بحران سیل (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی شهر اهواز)

شهناز خادمی زاده، زینب محمدی و معصومه خادمی زاده

شفاهی

بررسی جایگاه و وضعیت کتابخانه های عمومی به عنوان مکان سوم در شهرستان پردیس

زهرا رضایی، هاجر قاسمی

شفاهی

کتابخانه های عمومی و مدیریت بحران های طبیعی

ناهید سلیمانی

شفاهی

مدل یابی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران بر وفاداری اعضاء با توجه به نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کتابخانه‌های عمومی

سید مهرداد سیدین، اکبر بهمنی چوب بستی

شفاهی

نقش کتابخانه‌های عمومی در بلایای طبیعی: تحلیلی بر نقش کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان در بحران سیل فروردین 1398

 محمدرضا شکاری، عباس حسین زاده و بهار مهدی پور

شفاهی

کارکرد اجتماعي کتابخانه هاي عمومي: تحليلي بر محتواي پژوهش ها

علی منصوری و الهه ابراهیمی درچه

شفاهی

بررسی پیامدهای خدمات کتابخانه‌های عمومی در حوزه‌های اصلی زندگی کاربران (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی استان کرمان)

مژده نادری

شفاهی