سومین باشگاه مقاله خوانی همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با موضوع خدمات کتابخانه‌های عمومی به کودکان در مناطق روستایی
1398/10/15

سومین باشگاه مقاله خوانی با موضوع «خدمات کتابخانه‌های عمومی به کودکان در مناطق روستایی» در راستای همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌‌های عمومی روز یکشنبه 8 دی ماه در اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس برگزار شد.

خبرهای تکمیلی در سایت نهاد کتابخانه های عمومی کشور دنبال نمایید