کمیته علمی همایش

دبیر علمی دکتر احمد شعبانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

اعضای کمیته علمی همایش به ترتیب حروف الفبا:

1- دکتر مریم اسماعیلی نسب عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

2- دکتر فهیمه باب الحوائجی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران

3- دکتر احمد به پژوه عضو هیات علمی دانشگاه تهران

4- دکتر زاهد بیگدلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

5- دکتر مهری پریرخ عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

6- دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

7- دکتر مظفر چشمه سهرابی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

8- دکتر جواد حاتمی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

9- دکتر علی حاجی خانی عضو مرکز مطالعات فرهنگی و اندیشه اسلامی 

10- دکتر محمد حسن زاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

11- دکتر علی حسین حسین زاده معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان

12- دکتر سعید رجائی پور عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

13- دکتر عاطفه زارعی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

14- دکتر فاطمه زندیان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

15- دکتر علی ساری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

16- دکتر مهدی شقاقی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

17- دکتر منیجه شهنی ییلاق عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

18- دکتر علیرضا صادق زاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

19- دکتر علی ضیائی مهر عضو شورای عالی آموزش و پرورش

20- دکتر محمد صنیعی آباده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

21- دکتر محمدرضا عابدی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

22- دکتر فریده عصاره عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

23- دکتر نعمت الله فاضلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

24- دکتر غلامرضا فدائی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

25- دکتر عبدالحسین فرج پهلو عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

26- دکتر فاطمه فهیم نیا عضو هیات علمی دانشگاه تهران

27- دکتر علی حسین قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز

28- دکتر محمدرضا قانع عضو هیات علمی مرکز منطقه ای شیراز

29- دکتر محمود گلزاری عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی

30-دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

31- دکتر روح الله منوچهری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس

32- دکتر جعفر مهراد عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

33- دکتر محسن موسوی چلک کارشناس انجمن مددکاری اجتماعی

34- دکتر عصمت مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

35- دکتر نادر نقشینه عضو هیات علمی دانشگاه تهران

36- دکتر عبدالرضا نواح عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 

37- دکتر محسن نوکاریزی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد