تعرفه های ثبت نام

ردیف

عنوان تعرفه

مبلغ (تومان)

1

ثبت نام آزاد

100000

2

ثبت نام دانشجویی

50000

3

ارائه مقاله به صورت شفاهی

200000

4

ارائه مقاله به صورت چاپ

150000

5

ارائه مقاله به صورت پوستر

100000

6

کتابداران کتابخانه های عمومی

50000

7

ثبت نام الکترونیکی

 

8

مدیران، کتابداران و کارشناسان سازمانها

200000