تعرفه های ثبت نام
  • ارائه دهندگان مقاله به صورت شفاهی

 

عنوان

هزینه ثبت نام (تومان)

عضو هیات علمی

200000

دانشجویان و  کتابداران

75000

کارمندان سایر دستگاهها

100000

 

  • چاپ در مجموعه مقالات همایش

عنوان

هزینه ثبت نام (تومان)

عضو هیات علمی

150000

دانشجویان و کتابداران

50000

کارمندان سایر دستگاهها

75000

 

  • پذیرش به صورت پوستر

عنوان

هزینه ثبت نام (تومان)

عضو هیات علمی

100000

دانشجویان و کتابداران

30000

کارمندان سایر دستگاهها

50000

 

  • حضور در همایش بدون مقاله

عنوان

هزینه ثبت نام (تومان)

حضور با دریافت گواهی

50000

حضور بدون دریافت گواهی

رایگان